Wonen in België of Luxemburg, werken in Nederland

Indien u voornemens bent uit Nederland te vertrekken en uw (fiscale) woonplaats hiermee naar België of Luxemburg verlegt, zijn er veel praktische en ook fiscale zaken waaraan u moet denken. Zo kan het zo zijn dat u ondanks uw verhuizing uit Nederland uw werkzaamheden in Nederland blijft voortzetten. Een dergelijke situatie kan leiden tot belastingplicht in Nederland. Maar hoe beoordeelt u dit zelf?

Nederlandse belastingplicht

Internationale werknemers die in Nederland werkzaam zijn, maar niet in Nederland woonachtig zijn, kunnen als buitenlands belastingplichtige te maken krijgen met een belastingplicht in Nederland. Dit is het geval als u bepaalde soorten inkomen uit Nederland gaat geniet. Op basis van Nederlandse fiscale wetgeving is in principe het belastbare loon ter zake van het in Nederland verrichten of hebben verricht van arbeid in Nederland onderworpen aan de inkomstenbelasting.

Behalve de nationale wetgeving, moet ook rekening worden gehouden met afspraken die het woonland (België dan wel Luxemburg) en het werkland (Nederland) in gesloten belastingverdragen hebben gemaakt. Er dient dan getoetst te worden of op basis van het belastingverdrag en het daarin opgenomen werknemersartikel het heffingsrecht over het inkomen dat ziet op de Nederlandse werkdagen aan Nederland is toegewezen. Is dit het geval, dan leidt dit mogelijk tot belastingplicht in Nederland.

Belastingverdragen Nederland-België dan wel Nederland-Luxemburg

Op basis van de belastingverdragen gesloten tussen Nederland en België dan wel Nederland en Luxemburg is arbeidsinkomen verkregen door een inwoner van België dan wel Luxemburg in de hoedanigheid van (reguliere) werknemer, in het woonland belast. Dit is anders indien de dienstbetrekking in Nederland als werkland wordt verrichten. In dit laatste geval mag het arbeidsinkomen dat verkregen wordt voor de werkzaamheden die in Nederland zijn verricht, in Nederland worden belast. Op dit punt maken beide belastingverdragen weer een uitzondering door te stellen dat ingeval aan een aantal cummulatieve voorwaarden wordt voldaan, het heffingsrecht tóch weer aan het woonland van de werknemer toekomt, zijnde België dan wel Luxemburg.

Cummalatieve voorwaarden: heffingsrecht tóch weer aan België dan wel Luxemburg

De eerste voorwaarde die in het belastingverdrag Nederland – België wordt gesteld, is dat de werknemer in een tijdvak of tijdvakken van 12 maanden (beginnende of eindigende in het belastingjaar) niet meer dan 183 dagen in het werkland Nederland verblijft. Deze voorwaarde verschilt in het belastingverdrag Nederland – Luxemburg. In het belastingverdrag Nederland-Luxemburg mag de werknemer over een kalenderjaar niet meer dan 183 dagen in Nederland verblijven.

Het gaat hierbij om ‘fysieke verblijfsdagen’. Als dagen van verblijf in Nederland als werkland tellen niet alleen de dagen mee waaropdaadwerkelijk in Nederland is gewerkt, maar ook alle overige dagen waarop de belastingplichtige in de werkstaat aanwezig is geweest en die enig verband houden met de werkzaamheden aldaar. Het gaat hierbij om dagen zoals zaterdagen, zondagen, nationale feestdagen, vakanties en vrije dagen voor, tijdens of na beëindiging van de werkzaamheden of korte onderbrekingen daarvan. In verband met het beoordelen van de 183-dagenregeling adviseren wij u een dagenkalender bij te houden. Dit maakt het toetsen of aan deze voorwaarde is voldaan, gemakkelijker.

De tweede voorwaarde die gesteld wordt, is dat het arbeidsinkomen wordt betaald door of namens een werkgever die niet in Nederland is gevestigd. Indien de in België of Luxemburg woonachtige werknemer zijn werkzaamheden voor een Nederlandse werkgever blijft voortzetten, deze werkgever leiding en toezicht over de werknemer houdt en de salariskosten volledig draagt, dan wordt aan deze tweede voorwaarde niet voldaan. Als gevolg hiervan komt het heffingsrecht over het arbeidsinkomen dat toerekenbaar is aan in Nederland gewerkte dagen, aan Nederland toe. Dit leidt dus mogelijk tot belastingheffing in Nederland. Indien het arbeidsinkomen wordt betaald door of namens een werkgever in België of Luxemburg, kan mogelijk wel worden voldaan aan deze voorwaarde.

De derde voorwaarde waaraan voldaan dient te worden, is dat het arbeidsinkomen niet ten laste komt van een vaste inrichting of een vaste basis, die de werkgever in Nederland heeft. Worden de werkzaamheden verricht voor een vaste inrichting of een vaste basis in Nederland, dan komt het heffingsrecht over het arbeidsinkomen dat toerekenbaar is aan in Nederland gewerkte dagen eveneens toe aan Nederland. Ook dit leidt mogelijk tot belastingheffing in Nederland.

Overige aandachtspunten

Indien er in Nederland een belastingplicht ontstaat, zal moeten worden beoordeeld of er in Nederland een loonadministratie moet worden gedraaid voor de afdracht van de verschuldigde loonbelasting én eventuele sociale zekerheidspremies.

Conclusie

Bent u van plan uit Nederland te vertrekken, dan is het zaak na te gaan of daarmee ook uw belastingplicht in Nederland eindigt. Ook moet er worden vastgesteld of er voor de werkgever in Nederland een loonadministratieplicht bestaat.

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij www.bldo.nl

Over Redactie

Al sinds 1999 een gespecialiseerde uitgeverij in (auto)biografieën en uitgever van de magazines VertrekNL en Bommelglossy. Het complete fonds is via deze site te bekijken en rechtstreeks te bestellen.