VVD: Nederlanders mogen terugkeren met hun geliefde, maar… Veel Nederlanders die voor werk of studie naar het buitenland vertrekken, vinden daar hun levenspartner. Maar samen terugkeren naar Nederland is de laatste jaren steeds moeilijker geworden. Er gelden strenge eisen op het gebied van inkomen, inburgering en werk. Daaraan voldoen is nodig om te integreren, zegt de regering. Maar critici zien een inbreuk op het recht om zelf je partner te mogen kiezen. VVD Het VVD-programma begint sussend: ‘Als je als Nederlander de liefde van je leven in het buitenland ontmoet, moet het natuurlijk mogelijk zijn samen in Nederland te gaan wonen.’ Maarde partner moet wel kunnen meedraaien  in Nederland. Daarom wil de VVD dat de aanvrager minstens 120 procent van het minimumloon verdient. Veel terugkerende expats en emigranten halen dat niet. PvdA De PvdA is net als de VVD voorstander van een inkomenseis om de ‘uitwassen van partnermigratie’ tegen te gaan, maar houdt het op 100 procent van het minimumloon. Daarnaast wil de partij af van de eis dat je voor gezinshereniging getrouwd moet zijn. ‘Duurzaam samenwonen’  is voor de partij voldoende. PVV Verrassend genoeg zegt het verkiezingsprogramma van de PVV niets over huwelijksmigratie of buitenlandse partners. Aan de andere kant is dat ook niet echt nodig: de partij wil de (massa-)immigratie op alle fronten grotendeels stopzetten.  Aparte regels voor partners zijn dan overbodig. CDA Het CDA presenteert zich in deze verkiezingscampagne opnieuw als echte ‘gezinspartij’. Toch wil ook het CDA de deuren voor gezinshereniging niet al te wijd openen. Er is weliswaar geen sprake van een inkomenseis of van het alleen erkennen van getrouwde stellen, maar wel van een taaleis. Die moet voor huwelijksmigranten zelfs ‘worden aangescherpt’. SP De SP streeft minder regels na, ook voor gezinshereniging. Vluchtelingen mogen voortaan meteen hun gezinsleden laten overkomen en niet pas na drie maanden. En het inburgeringsexamen dat niet-westerse partners in het buitenland moeten afleggen voordat ze voorlopig naar Nederland mogen komen, wordt afgeschaft. D66 D66 benadrukt in haar verkiezingsprogramma dat veel van de huidige regels strijdig zijn met ‘verdragsrechtelijke verplichtingen’, bijvoorbeeld in Europa. Ook keert de partij zich tegen de recente verhoging voor de administratieve kosten – de leges – voor het aanvragen van een verblijfsvergunning. De leges ‘mogen er niet toe leiden dat het recht op een gezinsleven beperkt wordt.’ GL GroenLinks wil de inkomenstoets voor gezinshereniging met niet-westerse partners gelijkstellen aan die voor EU-burgers. In de praktijk wordt aan EU-burgers nu geen inkomenseis gesteld. Daarnaast wil de partij de inburgering in het buitenland laten vervallen en wordt het verblijfsrecht voor partners al na twee jaar definitief, en niet na tien jaar zoals bijvoorbeeld de VVD wil. CU De ChristenUnie wil net als D66 af van de hoge leges voor het aanvragen van een verblijfsvergunning en voor naturalisatie tot Nederlander. Ook verder vindt de CU dat het recht op een gezinsleven‘moet worden gerespecteerd’. Daar staat tegenover dat het inburgeringsexamen wat betreft de CU blijft bestaan, en dat de voorbereiding toch vooral in het land van herkomst plaatsvindt. SGP De SGP vindt de Europese richtlijn voor gezinshereniging te soepel. Deze moet worden aangepast ‘zodat Nederland absolute inkomenseisen kan blijven stellen aan migranten.’ Bovendien zijn migranten als het aan de SGP ligt straks niet minder maar méér geld kwijt aan hun eigen bijdrage bij het inburgeren. PvdD In het programma van de Partij voor de Dieren is niets te vinden over buitenlandse partners, gezinshereniging en inburgering. Ook bij stemmingen hierover in de Kamer stemt de PvdD doorgaans mee met de linkse partijen.