“Goed moedertaalonderwijs is belangrijk”

Jaap Geertsema is schoolleider van de NTC-school De Oranje Koe. De school is met drie vestigingen zeer goed vertegenwoordigd in het Zwitserse kanton Zürich. Geertsema: “Zwitserland blijkt een aantrekkelijk land te zijn voor Nederlandse werknemers en de praktijk wijst uit dat velen het belangrijk vinden dat hun kinderen ook in Zwitserland hun kennis van het Nederlands bijhouden en zo mogelijk uitbreiden.

De Oranje Koe werd in 2003 opgericht met als doel het bevorderen van de Nederlandse taal en cultuur in de regio Zürich. Geertsema: “Dat gebeurt door het organiseren van lessen in Nederlandse taal en cultuur voor Nederlandse en Vlaamse leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs, vanaf de kleuterleeftijd.” De school telt iets meer dan honderd leerlingen. Deze komen wekelijks na hun eigen dagschool voor tweeënhalf uur naar de Nederlandse les. Het onderwijs wordt verzorgd door gekwalificeerde leerkrachten die kwalitatief goed onderwijs geven in een plezierige en veilige omgeving.

Kwaliteit gewaarborgd

De Oranje Koe is aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB). Deze stichting garandeert dat de kwaliteit van het onderwijs dat de school biedt op orde is. Geertsema: “We ontvangen subsidie vanuit de NOB en de school wordt geïnspecteerd vanuit Nederland. De bijscholing die onze leraren volgen wordt ook georganiseerd door de NOB. Ouders die voor hun kind op zoek zijn naar een goede NTC-School adviseer ik altijd om te kijken of de desbetreffende school aangesloten is bij de NOB. Dit waarborgt de kwaliteit.”

Terug naar Nederland?

“Op onze school zitten leerlingen die rechtstreeks uit Nederland komen vanwege het beroep van hun ouders. Daarnaast hebben we ook leerlingen die in Zwitserland zijn geboren. Er zijn leerlingen met twee Nederlandse ouders, maar ook leerlingen waarvan één ouder Nederlands is en de ander een andere nationaliteit heeft. Onze leerlingen gaan in Zwitserland naar een dagschool, een lokale Zwitserse school of een internationale school”, vertelt Geertsema. “Er zijn goede redenen te noemen om een kind dat in het buitenland opgroeit in het Nederlands te onderwijzen. Zo bestaat altijd de mogelijkheid dat een gezin na enkele jaren terugkeert naar Nederland. Het is dan plezierig als er geen al te grote achterstand is opgelopen. Ook is de mogelijkheid tot studeren in Nederland voor veel gezinnen een goede reden, en natuurlijk het onderhouden van contacten met Nederlandse grootouders en overige familie. Voldoende kennis van het Nederlands is dan erg handig.” Nederlands leren is naast handig ook gewoon belangrijk volgens Geertsema: “Je moet voorkomen dat de invloed van de vreemde taal het Nederlands gaat overheersen. Kinderen zeggen dan bijvoorbeeld: ‘Ik bruik een schaar’ in plaats van ‘Ik heb een schaar nodig’, en dat is natuurlijk niet wenselijk. Een goede beheersing van meerdere vreemde talen bevordert het concentratievermogen en maakt het gemakkelijker een andere vreemde taal te leren.”

Klassikale Nederlandse lessen

De Oranje Koe is een fysieke Nederlandse school. De lessen worden gegeven in een klassikale setting. “Voor ouders zijn er verschillende redenen om te kiezen voor deze vorm van scholing, in plaats van gebruik te maken van een online-aanbod. Het leggen van nieuwe sociale contacten is daarvan de belangrijkste reden. Voor leerlingen die direct uit Nederland komen is het sociale aspect heel belangrijk. Het maken van Nederlandse vrienden bevordert het niveau van het Nederlands. In de Nederlandse les kunnen ze weer even Nederlands spreken, dat maakt ook dat ze zich meer op hun gemak voelen in hun nieuwe omgeving. Ook voor de ouders is het heel nuttig om via de Nederlandse school contact te leggen met landgenoten. We hebben op school een actieve oudercommissie en contactouders die nieuwkomers graag helpen met de problemen die een verhuizing naar een ander land met zich mee kan brengen.”

Technisch en begrijpend lezen

Op De Oranje Koe wordt gewerkt met modern lesmateriaal dat ook in Nederland wordt ingezet. Geertsema: “We gebruiken vooral methodes waarin woordenschatonderwijs centraal staat. De inzet van digitale middelen neemt daarbij een steeds belangrijkere plaats in.” De leerlingen krijgen twee keer per jaar een rapport. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van de resultaten van toetsen van de gebruikte methodes, van het CITO en van Diataal. “We besteden in de lessen veel aandacht aan zowel technisch als begrijpend lezen. Hiervoor maken we wekelijks gebruik van filmpjes en teksten van het CED in Rotterdam. Leerlingen kunnen daarnaast gebruikmaken van een goed gesorteerde bibliotheek en er bestaat de mogelijkheid om via de school een gratis digitaal jeugdlidmaatschap af te sluiten bij de Openbare Bibliotheek Amsterdam.”

Cultuuronderwijs

“Cultuuronderwijs neemt een belangrijke plaats in”, vervolgt Geertsema. “Moedertaalonderwijs speelt een zeer grote rol bij het bevorderen van cultureel bewustzijn: het is voor iedereen belangrijk te weten waar je vandaan komt. Vanzelfsprekend komt cultuuronderwijs aan de orde bij de diverse thema’s in de taalmethode, maar de school organiseert ook speciale cultuurdagen zoals de Oranje Koe Dag aan het begin van het schooljaar met kinderspelletjes, een vrijmarkt en een barbecue voor ouders. We sluiten de Kinderboekenweek steevast af met een schrijver uit Nederland. Zo hebben Jacques Vriens, Vivian den Hollander en Arend van Dam al een bezoek gebracht aan onze school. Net als Sinterklaas, die ook elk jaar langskomt. We organiseren een dag om te schaatsen en cultuurdagen rond een thema – dit jaar was dat ‘Annie M.G. Schmidt’. En jaarlijks gaan we met de hele school op schoolreisje. Een enkele keer lukt het ons ook een heel speciale gast te strikken, zoals Wim Pijbes, voormalig directeur van het Rijksmuseum, die de leerlingen over zijn museum en natuurlijk De Nachtwacht kwam vertellen.”

Huiswerk

Tweeëneenhalf uur per week tijd inruimen voor Nederlandse les is niet voldoende om alle leer- en oefenstof goed te kunnen verwerken. De leerlingen krijgen daarom huiswerk mee. Van de ouders wordt verwacht dat zij bij het maken hiervan een ondersteunende rol spelen. Geertsema: “Soms is het voor leerlingen niet mogelijk om wekelijks de Nederlandse les te bezoeken. Voor hen zijn de privélessen die De Oranje Koe aanbiedt een uitkomst. Verder vinden we onderlinge communicatie van groot belang. De school heeft een duidelijke website en we geven regelmatig een nieuwsbrief uit met de nodige informatie en een bijdrage van de leerlingen. Ook houden we tienminutengesprekken om ouders te informeren over de vorderingen van hun kind. De Ouderenquête van het afgelopen jaar laat een grote tevredenheid zien onder de ouders over ons aanbod.”

Bent u van plan te emigreren naar het Zwitserse kanton Zürich? Neem voor meer informatie of het maken van een kennismakingsgesprek contact op met Jaap Geertsema via +41 79 526 32 45 of  e-mail: [email protected]

Bezoek ook de website van De Oranje Koe: ww.ntc-zurich.ch

Over Redactie

Al sinds 1999 een gespecialiseerde uitgeverij in (auto)biografieën en uitgever van de magazines VertrekNL en Bommelglossy. Het complete fonds is via deze site te bekijken en rechtstreeks te bestellen.